Önümçilik kuwwaty

Önümçilik kuwwaty

Zarýad beriji enjamlar ussahanasy häzirki zaman dolandyryş ideýalaryny we maglumatlary dolandyrmagyň ýokary hil re modeimini kabul etmegi talap edýär we ýokary netijelilik tehnologiýasyny we awtomatiki önümçilik enjamlaryny kabul edýär.Öňdebaryjy awtomatlaşdyrylan synag enjamlarynyň önümçilik liniýalarynyň we awtomatiki önümçilik liniýalarynyň ornaşdyrylmagy we awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalarynda robot işleýiş usullarynyň ulanylmagy işgärleriň ýadawlygyny we önümiň hilini ep-esli azaltdy.

 

cc
zz

Häzirki wagtda onuň aýlyk önümi 10,000-20000 zarýad beriji ulgam önümidir.Hil DCNE-iň durmuşydyr we berk hil habardarlygy we berk dolandyryş ulgamy müşderileriň uzak möhletleýin ynamyny gazandy."Hil liderligi" düşünjesi we ýörelgeleri önümi ösdürmegiň, üpjün edijileriň, önümçiligiň, satuwyň we satuwdan soňky hyzmatyň ähli iş zynjyryndan geçýär.Netijede, DCNE önümiň maglumatlary gowy ýazga alynmagy we jogapkärçilik şahsyýet we bölüm tarapyndan ýüze çykmagy üçin kompaniýanyň içerki we daşarky önüm maglumatlaryna ähli çykdajylarda berk gözegçilik edýärdi.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň