Habarlar

 • Precautions for charging electric vehicles in rainy days

  Rainagyşly günlerde elektrik ulaglaryna zarýad bermek üçin seresaplyklar

  Elektrik ulaglarynyň çalt meşhurlygy bilen, sarp edijiler elektrik ulaglaryny satyn alýarlar we ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, ýagyşly günlerde elektrik ulaglaryna nädip zarýad bermeli iň ygtybarlysy.Bu awtoulag eýeleriniň köpüsiniň alada goýýan meselesidigine ynanýaryn.Şonuň üçin haçan üns bermeli ...
  Koprak oka
 • Do you know the mode of the charger?

  Zarýad berijiniň tertibini bilýärsiňizmi?

  Energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak we täze energiýa pudagyny ösdürmek bilen.Daş töweregimizde köp sanly täze energiýa tramwaýlaryny we aýrylmaz zarýad berijileri görüp bileris.Charöne zarýad berijiniň iş tertibini bilýärsiňizmi? Zarýad berijiler adatça DC re modeimini ýa-da CC / CV ulanýarlar ...
  Koprak oka
 • Electric Vehicle Charging Solutions

  Elektrikli ulaglara zarýad beriş çözgütleri

  Milli syýasat goldawyna we dürli ýurtlarda täze infrastrukturanyň gurulmagyna esaslanyp, täze energiýa elektrik ulaglary pudagy çalt ösdi.Elektrik ulagy bazaryndaky islegleri kanagatlandyrmak üçin DCNE, 25 ýyllyk harby tehnologiýasy bolan bir kompaniýa hökmünde ...
  Koprak oka
 • Take you to understand the charger market at DCNE

  DCNE-de zarýad beriji bazara düşünmek üçin alyp gidiň

  Dünýädäki batareýa zarýad beriji bazaryň göwrümi 2021-nji ýylda 22,98 milliard dollara ýeter. 2022-nji ýyldan 2027-nji ýyla çenli ýyllyk 5,8 göterim ösüş depgini bilen 2027-nji ýylda 32,41 milliard dollara ýeter diýlip garaşylýar. Soňky ýyllarda bazar şeýle tendensiýa öwrüldi kiçi göwrümli we bu zarýad ...
  Koprak oka
 • The difference between on board charger and off board charger

  Tagtadaky zarýad berijiniň we tagtanyň zarýad berijisiniň arasyndaky tapawut

  Ulagyň ujuna oturdylan bort zarýad berijisi, kiçi göwrümli, gowy sowadyjy we möhürleýji öndürijiligi, ýeňil agramy, IP66 we IP67 ýokary gorag derejesi we ş.m. artykmaçlyklary bilen, ýöne güýji adatça kiçi we zarýad beriş wagty uzyn t ...
  Koprak oka
 • Why choose DCNE Charger?

  Näme üçin DCNE güýçlendirijini saýlamaly?

  Batareýany dolandyryş ulgamynyň hünärmenleriniň köpüsi, batareýanyň zaýalanmagynyň ulanylmagy sebäpli däl-de, eýsem zarýad berijiniň erbet zarýad berilmegi sebäpli bolandygyny öňe sürýärler.Şonuň üçin batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin gowy zarýad berijini saýlaň.DCNE hünär taýdan ösen ...
  Koprak oka
 • How to choose a good forklift Charger?

  Gowy forklift zarýad berijini nädip saýlamaly?

  Ulanyjylar forklift batareýasynyň zarýadynyň saýlanmagyna we gabat gelmegine kän bir ähmiýet bermeýärler, netijede forklift batareýasynyň zarýadyna nägilelik döredýär, hyzmatyň gysga wagty we batareýanyň ömri gysgalýar, ýöne munuň sebäbini bilenoklar.Senagatda köplenç urgy diýilýär ...
  Koprak oka
 • DCNE Industrial Charger

  DCNE Senagat güýçlendirijisi

  DCNE batareýanyň zarýad berijisinde 20 ýyldan gowrak işledi.Diňe dürli ulaglar üçin bortda zarýad berijiler ýok.Elektrikli skuter, elektrik motosikli, golf arabasy, fork sanawy, EV we ş.m.Industrialhli senagat zarýad berijilerimiz ýokary frek ...
  Koprak oka
 • DCNE-den ýokary hilli OBC

  DCNE Chargerscan zarýad beriş netijeliligini we hilini ep-esli ýokarlandyrýar, zarýad beriş wagtyny ep-esli gysgaldýar, batareýanyň ömrüni uzaldýar, elektrik ulaglarynyň zarýad beriş ýagdaýyny täzeleýär we "ýokary netijeliligi, daşky gurşawy goramagy we energiýany tygşytlamagy" amala aşyrýar....
  Koprak oka
 • The Function of DCNE Charger

  DCNE güýçlendirijiniň funksiýasy

  DCNE zarýad berijiniň funksiýasy 1.Batareýanyň birikmesiniň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin ýokary tizlikli CANbus we BMS arasynda aragatnaşyk funksiýasy bar;Zarýad bermezden ozal we batareýa ulgamynyň parametrlerini we tutuş toparyň hakyky wagtyny we ýekeje batareýany alyň.2 ...
  Koprak oka
 • DCNE Charger’s charging mode

  DCNE zarýad berijiniň zarýad tertibi

  Adaty zarýad bermek: adaty nyrh boýunça zarýad berilýär.Zarýad beriş togy, adatça, batareýanyň kuwwatynyň 10% -ine, zarýad beriş naprýa .eniýesi batareýanyň kesgitlenen naprýa .eniýesinden 120-125% -e geçmeýär we zarýad beriş wagty adatça 10-15 sagat bolýar.Trickle zarýad bermek: kiçijik zarýad toguny ulanýar (...
  Koprak oka
 • Some factors that may slow down the home charging speed of your electric car

  Elektrikli awtoulagyňyzyň öý zarýad tizligini haýalladyp biljek käbir faktorlar

  Elektrikli awtoulagyňyzyň öýde zarýad beriş tizligini haýalladyp bilýän käbir faktorlar, dowam etmezden ozal sagatda näçe kilometr goşup boljakdygyny aýtmadyk.Munuň sebäbi, ulaga berýän güýjüňiziň üýtgemegi bilen ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň